Pojazd - rejestracja pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z „białymi tablicami” z symbolem Unii Europejskiej


I. Treść urzędowa:
Dokonywanie rejestracji pojazdu poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i legalizację tablic rejestracyjnych za opłata oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację).

2. Dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu, umowa zamiany, umowa dożywocia) WAŻNE: w przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.

3. Dowód rejestracyjny.

4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).

5. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie (w przypadku ich braku).

6. Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika (jeżeli była wydana).

7. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (jeżeli jest wymagane).

8. Dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

9. Dokument tożsamości (do wglądu).

Uwaga:

- wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach (skany czy kserokopie nie są przyjmowane), wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zbywcą jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, wówczas dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności,

- wniosek orejestrację pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie formularz), które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,na konto:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:

opłata skarbowa – wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

opłata administracyjna:

* Rejestracja samochodu, motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, motoroweru, pojazdu samochodowego „inny” – 81,00 zł.

Opłat dokonuje się w kasie na terenie urzędu lub przelewem na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

IV. Termin załatwienia sprawy:
Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: