Pojazd - rejestracja fabrycznie nowego pojazdu


I. Treść urzedowa:

Dokonywanie pierwszej rejestracji pojazdu fabrycznie nowego poprzez wydawanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłata oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację).

2. Dowód własności pojazdu.

3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

4. Karta pojazdu (jeżeli została wydana).

5. Dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

6. Dokument tożsamości (do wglądu).

Uwaga:

- wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach (skany czy kserokopie nie będą przyjmowane),

- wniosek o rejestrację pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (formularz do pobrania), które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,na konto:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

III. Opłaty:

opłata skarbowa – wniosek nie podlega opłacie skarbowej,

opłata administracyjna:

* Rejestracja samochodu – 180,50 zł
* Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, quad – 121,50 zł
* Rejestracja motoroweru – 111,50 zł.

Opłat dokonuje się w kasie na terenie urzędu lub przelewem na konto.

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

IV. Termin załatwienia sprawy:
Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: