Pojazd - czasowa rejestracja pojazdu - Powiat Olsztyński
czwartek, 21 Październik 2021 , imieniny obchodzą: Urszula, Hilaria
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Pojazd – czasowa rejestracja pojazdu

I. Treść urzędowa:
Dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, na wniosek właściciela pojazdu, poprzez wydanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:

a) wywozu pojazdu za granicę,

b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację)

1. Dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) – jeżeli jest wymagany.

WAŻNE: w przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu, zawarte w dowodzie własności dołączonym do wniosku o rejestrację, są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu (wg wzoru, który obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA, inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie – jeżeli jest wymagany.

3. Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany).

4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
5. Dowód uiszczenia akcyzy lub braku obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy (przy imporcie wewnątrzwspólnotowym) – jeżeli jest wymagany.
6. Dowód odprawy celnej (import z kraju trzeciego)- jeżeli jest wymagany.

7. Dowód uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (jeżeli pojazd został sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r.) – jeżeli jest wymagany.

8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).
9. Świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dot. nowego pojazdu).
10. Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (przy dokumentach w innych językach). Powyższy wymóg nie dotyczy:

a) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

WAŻNE: organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

11. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
12. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
13. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo (nr konta bankowego:  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227   Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A .
14. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna + opłata ewidencyjna:

* Samochód:

- przejazd krajowy – 62,00 zł
- wywóz pojazdu za granicę – 112,50 zł
* Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy, pojazd czterokołowy:

- przejazd krajowy: 37,75 zł

- wywóz pojazdu za granicę: 65,75 zł.

* Motorower:

- przejazd krajowy: 37,75 zł

- wywóz pojazdu za granicę: 55,75 zł.

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

IV. Termin odpowiedzi:
Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o czasową rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na okres nieprzekraczający 30 dni, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
 •   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2546).

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni:

 • inspektor Magdalena Chmielińska
 • inspektor Ewa Fras-Wierzchowska
 • inspektor Aleksandra Gutkowska-Gwiazda
 • inspektor Edyta Kielak
 • inspektor Joanna Licznerska
 • koordynator Aneta Marchwica
 • inspektor Łukasz Wawrowski
 • inspektor Magdalena Brzózka
 • inspektor Anna Małachowska
 • inspektor Agnieszka Bratek
 • inspektor Tomasz Piszko
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji