Pojazd - rejestracja pojazdu marki "SAM"


I. Treść urzędowa: Dokonywanie rejestracji pojazdu marki „SAM” poprzez wydanie dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłata oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

II. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację  – formularz do pobrania (Wniosek o rejestrację).

2. Zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające umieszczenie na pojeździe numeru nadwozia, podwozia lub ramy.

3. Zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające wykonanie i umieszczenie na pojeździe tabliczki zastępczej.

4. Oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.

5. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (wydaje się za opłatą i po przejściu badania potwierdzającego spełnienie odpowiednich warunków czy wymagań technicznych pojazdu przeprowadzone przez uprawnioną jednostkę).

6. Dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu.

7. Dokument tożsamości (do wglądu).

Uwagi: - wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach (skany czy kserokopie nie są przyjmowane) - wniosek o rejestrację pojazdu wraz z oświadczeniem o własności zespołów lub części, które posłużyły do zbudowania pojazdu właściciel/właściciele składa/ją osobiście, w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu bądź przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne upoważnienie (formularz), które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,na konto:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.: Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 Tytuł opłaty: opłata skarbowa.

Badania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wykonywać mogą jedynie uprawnione do tego jednostki, które indywidualnie ustalają jego koszt– wykaz jednostek:

III. Opłaty:

Opłata skarbowa – wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna: *Rejestracja samochodu – 180,50 zł *Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, pojazdu samochodowego „inny” – 121,50 zł *Rejestracja motoroweru – 111,50 zł

Opłat dokonuje się w kasie na terenie urzędu lub przelewem na konto:

Nazwa rachunku: Dochody Starostwa Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł opłaty: rejestracja pojazdu marki SAM

IV. Termin załatwienia sprawy: Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli jest niezbędna) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na stały dowód rejestracyjny.

V. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: