czwartek, 19 Lipiec 2018 , imieniny obchodzą: Emil, Erwin
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Pojazd – rejestracja pojazdu

Treść urzędowa:
Dokonywanie rejestracji pojazdów poprzez wydawanie dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania Wniosek) oraz:
1. Dowód własności pojazdu (np. umowa, rachunek zakupu, faktura, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
2. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeżeli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE, Konfederacji Szwajcarskiej i EFTA inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
3. Tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany).
4. Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
5. Dowód uiszczenia akcyzy lub braku obowiązku zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy (przy imporcie wewnątrzwspólnotowym).
6. Dowód odprawy celnej (import z kraju trzeciego).

Opłata dotyczy pojazdów zaliczonych do kategorii homologacji M1- samochody osobowe oraz N1- pojazdy samochodowe nieprzekraczające 3,5 tony maksymalnej masy całkowitej pojazdu lub oryginał oświadczenia wprowadzającego pojazd o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów. Nr konta Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.
7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).
8. Świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dot. nowego pojazdu).
9. Tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula (przy dokumentach w innych językach). Powyższy wymóg nie dotyczy:

a) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

b) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
10. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
11. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
12. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo (nr konta bankowego: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. ).
13. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata administracyjna:
1. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
a) Samochód:
- opłata rejestracyjna 253,50 zł
- opłata ewidencyjna 2,50 zł
b) Motocykl:
- opłata rejestracyjna 195,00 zł
- opłata ewidencyjna 2,00 zł
c) Przyczepa, ciągnik rolniczy:
- opłata rejestracyjna 120,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł
d) Motorower
- opłata rejestracyjna 110,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł

2. Rejestracja pojazdu:
- fabrycznie nowego
- zakupionego w kraju spoza powiatu
- zakupionego w obrębie powiatu z „czarnymi” tablicami rejestracyjnymi:
a) Samochód
- opłata rejestracyjna 178,50 zł
- opłata ewidencyjna 2,00 zł
b) Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy
- opłata rejestracyjna 120,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł
c) Motorower
- opłata rejestracyjna 110,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł

3. Rejestracja pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z „białymi z symbolem barw Rzeczypospolitej Polskiej” tablicami rejestracyjnymi:
a) Samochód
- opłata rejestracyjna 178,50 zł
- opłata ewidencyjna 2,00 zł
b) Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy
- opłata rejestracyjna 120,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł
c) Motorower
- opłata rejestracyjna 110,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,50 zł
4. Rejestracja pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z „białymi z symbolem Unii Europejskiej” tablicami rejestracyjnymi:
a) Samochód
- opłata rejestracyjna 80,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,00 zł
b) Motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy
- opłata rejestracyjna 80,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,00 zł
c) Motorower
- opłata rejestracyjna 80,00 zł
- opłata ewidencyjna 1,00 zł

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

Termin odpowiedzi:
Rejestracji pojazdu dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres nieprzekraczający 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin 30 dni może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1522),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 852)

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni

 •  Aleksandra Gutkowska-Gwiazda- Wydział Komunikacji i Transportu – stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie, Plac Bema 5 pokój 12
  telefon: 89 523 28 81
 • Anna Bazis – Wydział Komunikacji i Transportu – zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 89 715 44 63
 • Agnieszka Bratek – Wydział Komunikacji i Transportu – zamiejscowe stanowisko pracy w Dobrym Mieście, ul. 1 – go Sierpnia 1
  telefon: 89 616 33 17
 • Aneta Marchwica – Wydział Komunikacji i Transportu – stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Ewa Ciskowska – Wydział Komunikacji i Transportu – zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1b
  telefon: 89 715 44 63
 • Edyta Kielak – Wydział Komunikacji i Transportu -  stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Joanna Licznerska – Wydział Komunikacji i Transportu -  stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie , pokój 12
  telefon: 89 523 28 81
 • Łukasz Wawrowski – Wydział Komunikacji i Transportu -  stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie, Plac Bema 5, pokój 12
  telefon: 523 28 81
 • Magdalena Chmielińska – Wydział Komunikacji i Transportu -  stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów w Olsztynie , Plac Bema 5, pokój 12
  telefon: 523 28 81
image_pdfimage_print
29 / 10 / 2013

Zobacz również:

sejmpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji