Pojazd - nabicie numeru identyfikacyjnego pojazdu


I. Treść urzędowa:
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy na pojazd do wyznaczonej stacji kontroli pojazdów.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (do pobrania Wniosek) oraz odpowiednio załączniki:
1. Oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”,

2. Dowód własności ramy lub podwozia pojazdu (w przypadku wymiany ramy, podwozia na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej),

3. Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu (dotyczy kradzieży pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu).

4. Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu (dotyczy pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu).

5.  Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.

6. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego  albo podczas naprawy.

7. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu i opinia rzeczoznawcy (dotyczy pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona).

8. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany.

10. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
11. Dowód osobisty (do wglądu).
12. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
- 10 zł za decyzję na nabicie numeru identyfikacyjnego.

- 17 zł za pełnomocnictwo

Nazwa rachunku: Urząd Miasta Olsztyna,Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.:

Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Tytuł opłaty: opłata skarbowa

IV. Termin odpowiedzi:
Ustawowy (bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni) Wyrażenie zgody na nabicie numeru identyfikacyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowiska pracy do spraw rejestracji pojazdów

Pracownicy odpowiedzialni: