Pojazd - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


I. Treść urzędowa:
Dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu – na wniosek właściciela pojazdu.

Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają wyłącznie zarejestrowane:

* samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t

* ciągniki samochodowe

* pojazdy specjalne

* autobusy

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu okres od 2 do 24 miesięcy; okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

II. Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania wniosek)
Inne dokumenty:
1. Dowód rejestracyjny,
2. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
3. Tablice rejestracyjne.

4. Dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
5. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (nr konta bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227   Urząd Miasta Olsztyna, Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A ).

7. Dowód uiszczenia opłaty za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

III. Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłaty administracyjne:
- na okres 2 miesięcy: 80 zł,
- na okres do 3 do 12 miesięcy – 4 zł za każdy miesiąc,
- na okres od 13 do 24 miesięcy – 2 zł za każdy miesiąc,
- na okres od 25 do 48 mirdivy – 0.25 zł za każdy miesiąc.

Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku: 46 1560 0013 2013 1105 7000 0003

Tytuł wpłaty – czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

IV. Termin odpowiedzi:
Niezwłocznienie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rejestracji pojazdów.

Pracownicy odpowiedzialni: