Otwarty Konkurs Ofert


Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Olsztyńskiego do składania ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017,

w następujących obszarach:

1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
2. rozwój kultury fizycznej
3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
6. rozwój turystyki
7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8. pomoc społeczna
9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
10. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
12. integracja środowisk kombatanckich
13. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
14. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 (na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 13 stycznia 2017 (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 (pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Spotkania informacyjne odbędą się w Ełku (8 grudnia, godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta), Elblągu (3 stycznia 2017 r., godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim – ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 – sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie (15 grudnia 2016 r., godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208).

Załączniki do pobrania na stronie – link.