Otwarty Konkurs Ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

 

 

 

W ramach konkursu przewidziane zostały zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego
- wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 20 000 zł

2) Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego np. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja kulturalna, organizacja działań i inicjatyw społeczno-kulturalnych, tj. koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery, itp. z możliwością wykorzystania pomieszczeń i ciągów sanitarnych w obiektach będących w dyspozycji organizacji
- wysokość środków na wsparcie realizacji zadania: 20 000 zł

Wsparcie finansowe zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków możliwe będzie po przedstawieniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.

Wysokość środków na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w sferze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 170 000 zł.

Oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Szczegóły ogłoszenia konkursu w załącznikach poniżej.

Załączniki:
skan uchwały i ogłoszenia
Oferta realizacji zadania publicznego-1
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego-1