środa, 10 Sierpień 2022 , imieniny obchodzą: Bogdan, Borys
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Otwarty Konkurs Ofert

Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późń. zm.),
 3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467 z późn. zm),
 4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

II. Cel  konkursu:

Celem konkursu jest zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego powiatowi w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

III. Zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2019 r.

Sfera zadań publicznych: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Zadania publiczne przewidziane do powierzenia:

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie.

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2019 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • 3 300,00 zł na edukację prawną.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2019 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • 3 300,00 zł na edukację prawną.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie.

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2019 wynosi 63 360,00 zł w podziale:

 • 60 060,00 zł na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • 3 300,00 zł na edukację prawną.

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 60 725,88 zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2017: 60 725,88 zł

IV. Wysokość środków publicznych na realizację zadań publicznych w roku 2019

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego w roku 2019 wynosi ogółem 190 080,00 zł.

V. Adresaci konkursu:

1. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie,  o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b) lub 22a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. O powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie  z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

VI. Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.
 1. Miejsce realizacji zadania:

1)      Punkt w Barczewie,

2)      Punkt w Olsztynku,

3)      Punkt w Stawigudzie.

VII. Warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno być realizowane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Szczegółowy harmonogram tygodniowy,  z uwzględnieniem dni tygodnia i godzin przyjęć interesantów oraz sposób korzystania z lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacja pozarządowa zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 3. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 5 005,00 zł. brutto miesięcznie. Kwota dotacji powinna być wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Organizacja pozarządowa prowadząca w roku 2019 na terenie powiatu olsztyńskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest jednocześnie do realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej,  w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 5. Podstawą powierzenia realizacji zadania jest umowa, zawarta w formie pisemnej, określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem zadania.
 6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z zobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 7. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach dotyczących harmonogramu zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
 8. W  przypadku  odstąpienia  od  podpisania  umowy Oferent ma obowiązek  pisemnego powiadomienia o swojej decyzji, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 9. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji powierzonego zadania.
 10. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia we własnej ewidencji księgowej środków  otrzymanych  na  realizację zadania.
 11. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania  umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 12. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
 13. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat osób pracujących przy realizacji dotowanego zadania z podaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.
 14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 15. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty.
 16. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 17. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (Biuro Obsługi Interesanta; Sekretariat Starosty Olsztyńskiego, 2 piętro, pokój 207).  Decyduje data wpływu  do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i danymi teleadresowymi Oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktu ……………….  (wskazać zakres) w ………….. (wskazać miejsce)”.
 3. Jedna oferta realizacji zadania publicznego może dotyczyć tylko jednego punktu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.

IX. Warunki składania ofert:

 1. Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu, sporządzonym w języku polskim, na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferta przed złożeniem powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli zgodnie z reprezentacją, o której mowa w odpowiednim rejestrze/ewidencji.
 3. Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru/ewidencji lub wydruk ze strony internetowej: www.ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3) W przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

4) Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prowadzenia punktu na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467 z późn. zm.);

5) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2) lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;

6) Gwarancje należytego wykonania zadania przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem lub poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa.

8) Dodatkowo: rekomendacje, referencje potwierdzające należyte wykonanie zadań publicznych, kopie pism, dokumentów potwierdzających rozliczenie się organizacji pozarządowej z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystania dotacji zgodnie z celem jej przyznania w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert.

X. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Oferty spełniające wymogi przekazywane są do Komisji Konkursowej.
 3. W razie braków formalnych poinformowany podmiot, w określonym terminie będzie mógł uzupełnić ofertę o w/w braki.
 4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Olsztynie.
 5. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi  Powiatu w Olsztynie wykaz ofert, które  rekomenduje do udzielenia dotacji.
 6. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym będzie:

1) oceniała możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację;

2) oceniała proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

3) oceniała własny wkład rzeczowy lub osobowy;

4) oceniała dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 1. Komisja Konkursowa będzie przyznawała ofertom określoną liczbę punktów. Oferty rekomendowane do wsparcia finansowego muszą uzyskać min. 65% maksymalnej liczby punktów.
 2. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa sporządza zestawienie ocenionych ofert w kolejności zależnej od ilości uzyskanych punktów, wskazując oferty najkorzystniejsze, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zakresie poszczególnych zadań. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zestawienie wraz z przyznaną liczbą punktów zostaje przekazane Zarządowi Powiatu.
 3. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej, rozstrzyga, w drodze uchwały, Otwarty Konkurs Ofert podając informacje o wykonawcy, któremu powierzono realizację danego zadania wraz z kwotą przyznanej dotacji. W Otwartym Konkursie Ofert, w ramach jednego zdania publicznego, może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 4. Po zakończeniu procedury konkursowej Zarząd Powiatu ogłosi informację o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz zamieści wyniki na stronie internetowej: www.powiat-olsztynski.pl.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Zarząd Powiatu w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku braku ofert lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Przekazanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Powiat Olsztyński dotacji celowej z budżetu państwa.
 3. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Olsztyński.

 

Wydział merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel. 89 523 28 80

e-mail: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl

strona internetowa: www.powiat-olsztynski.pl

 

Pracownicy odpowiedzialni:

Barbara Guga – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Sławomir Lech – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Załącznik: Oferta realizacji zadania publicznegoDOC

image_pdfimage_print
08 / 11 / 2018

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji