Zarząd Powiatu


Zarząd Powiatu w Olsztynie liczy pięć osób. W jego skład wchodzi starosta (jako przewodniczący) oraz wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu i realizuje politykę Rady Powiatu.

Nowy Zarząd Powiatu w Olsztynie. Od lewej: Wojciech Ruciński, Andrzej Abako, Małgorzata Chyziak, Alicja Wąsik, Bożena Wojarska.

W Zarządzie zasiadają:
Małgorzata Chyziak (starosta)
Andrzej Abako (wicestarosta)
Alicja Wąsik
Bożena Wojarska
Wojciech Ruciński.

W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą z głosem doradczym: Lucyna Kozikowska (skarbnik) i Maria Bąkowska (sekretarz).

Z ustawy o samorządzie powiatowym…

Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności: 1)   przygotowywanie projektów uchwał rady, 2)   wykonywanie uchwał rady, 3)   gospodarowanie mieniem powiatu, 4)   wykonywanie budżetu powiatu, 5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.