Organy Powiatu


Rada Powiatu w Olsztynie

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. W kadencji 2018-2023 w Radzie Powiatu zasiada 25 radnych.

Dane kontaktowe do Biura Rady Powiatu w Olsztynie:
tel: 89 521 05 07 lub 08
e-mail: biurorady@powiat-olsztynski.pl
fax: 89 521 05 01

 

Radnymi zostali następujący kandydaci:

Komitet Wyborczy PSL
Małgorzata Elżbieta Chyziak – okręg nr 2
Stanisław Grzegorz Trzaskowski – okręg nr3
Zbigniew Paweł Czabrycki – okręg nr 4
Jan Dowgielewicz – okręg nr 5

KWW Nasz Powiat
Krystyna Szter – okręg nr 1
Janusz Radziszewski – okręg nr 2
Andrzej Janusz Abako – okręg nr 3
Jarosław Marek Wolak – okręg nr 3
Jacek Tomas Szydło – okręg nr 4
Jerzy Laskowski – okręg nr 5
Zbigniew Jan Kukuć – okręg nr 5
Anna Maria Klewiado – okręg nr 5
Jerzy Stanisław Tytz – okręg nr 6

KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Lech Jan Nitkowski – okręg nr 1
Waldemar Jodko – okręg nr 2
Joanna Michalska – okręg nr 4
Grzegorz Piotr Drozdowski – okręg nr 5
Iwona Maria Plaskota – okręg nr 5
Artur Zenon Wrochna – okręg nr 6
Bogumił Kuźniewski – okręg nr 6

KKW SLD Lewica Razem
Ewa Dudka – okręg nr 4
Zbigniew Szczypiński

KW Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Moszczyński – okręg nr 1
Marcin Roman Frączek – okręg nr 4
Marian Piwcewicz – okręg nr 5

Przewodniczącym Rady Powiatu w Olsztynie jest Jerzy Laskowski. Funkcje wiceprzewodniczących pełnią: Grzegorz Drozdowski i Bogumił Kuźniewski.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie – Jerzy Laskowski

Jerzy Laskowski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie – Grzegorz Piotr Drozdowski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie – Bogumił Kuźniewski

 

Komisje Rady Powiatu (VI kadencja)

Komisja Budżetowa
1) Jarosław Wolak – Przewodniczący
2) Andrzej Abako
3) Joanna Michalska
4) Lech Jan Nitkowski
5) Małgorzata Chyziak
6) Stanisław Trzaskowski
7) Marcin Frączek
8) Jan Dowgielewicz
9) Jacek Szydło
10) Jerzy Tytz
11) Marian Piwcewicz
12) Zbigniew Szczypiński

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji
1) Krystyna Szter – Przewodnicząca
2) Bogumił Kuźniewski
3) Waldemar Jodko
4) Iwona Plaskota
5) Ewa Dutka
6) Jacek Szydło
7) Zbigniew Czabrycki

Komisji Gospodarki
1) Lech Jan Nitkowski – Przewodniczący
2) Artur Wrochna
3) Jerzy Laskowski
4) Anna Klewiado
5) Jarosław Wolak
6) Zbigniew Czabrycki
7) Joanna Michalska
8) Iwona Plaskota
9) Waldemar Jodko
10) Zbigniew Kukuć
11) Marian Piwcewicz
12) Andrzej Moszczyński
13) Jan Dowgielewicz
14) Małgorzata Chyziak
15) Jacek Szydło

Komisja Spraw Społecznych
1) Waldemar Jodko – Przewodniczący
2) Grzegorz Drozdowski
3) Iwona Plaskota
4) Anna Klewiado
5) Krystyna Szter
6) Janusz Radziszewski
7) Zbigniew Szczypiński

Komisja Rewizyjna
1) Andrzej Moszczyński – Przewodniczący
2) Iwona Plaskota – Zastępca Przewodniczącego
3) Małgorzata Chyziak
4) Jarosław Wolak
5) Jerzy Tytz – Sekretarz
6) Marian Piwcewicz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Iwona Plaskota – Przewodnicząca
2) Zbigniew Kukuć
3) Zbigniew Czabrycki
4) Marian Piwcewicz

 

Zarząd Powiatu w Olsztynie

Zarząd Powiatu w Olsztynie liczy pięć osób. W jego skład wchodzi Starosta, jako przewodniczący, oraz Wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd jest organem wykonawczym Powiatu i realizuje politykę Rady Powiatu. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

>>>  Zarząd Powiatu <<<