Określenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom sportowym


Określenie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom z terenu powiatu olsztyńskiego osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyjmowanie wniosków w tej sprawie.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawierający:

 1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody/wyróżnienia zawierające dodatkowo datę i miejsce urodzenia,

 2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności oraz informacje o osiągnięciu, za które nagroda/wyróżnienie ma być przyznana,

 3. uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie międzynarodowego lub krajowego charakteru osiągnięcia,

 4. określenie kategorii zawodnika,

 5. potwierdzenie posiadanej licencji,

 6. w przypadku wniosku za osiągnięcia zespołowe – proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody,

 7. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

 8. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacyjnych.

Opłaty: brak opłat

Termin: Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy (decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego).

W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Uwagi:

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 1. złożenia po terminie,

 2. niespełnienia warunków określonych e Regulaminie,

 3. cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę lub pisemnej rezygnacji kandydata,

 4. złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,

 5. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.

Opis zadania:

 1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie powiatu olsztyńskiego.

 2. Wyróżnieniami dla zawodników są: puchary, dyplomy, medale, gratulacje.

 3. Nagroda może mieć formę pieniężną lub rzeczową.

 4. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym UKS-y; Starosta Olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie; właściwe związki sportowe.

 5. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

 1. brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;

 2. zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski;

 3. zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu

 4. ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski,

 5. osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego.

 1. W każdym roku jednemu sportowcowi, wyłonionemu spośród przesłanych wniosków, spełniającemu określone warunki który osiągnął najlepsze wyniki sportowe przyznaje się tytuł “Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego”. Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego” przyznaje Zarząd Powiatu w Olsztynie, na wniosek Rady Sportu Powiat Olsztyńskiego.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Pracownicy odpowiedzialni