OKO - nabór do komisji konkursowej


Starosta Olsztyński ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

1) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 4 maja 2021 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ok@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

3) Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

4) Ocena merytoryczna złożonych ofert i ich zaopiniowanie może się odbyć w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz wskazanych adresów e-mail poszczególnych członków Komisji.

5) O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej członkowie zostaną poinformowani odrębnym pismem.

6) Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

7) Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej /o ile dotyczy/ na koszt własny członków.

8) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone w ramach OKO 2021