Ogłoszenie I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczęsne, gmina Purda, oznaczonej numerem działki 288/5 o pow. 0,8425 ha, KW nr OL1O/00165324/4. - Powiat Olsztyński
wtorek, 21 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Ludomir, Benedykt
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ogłoszenie I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Szczęsne, gmina Purda, oznaczonej numerem działki 288/5 o pow. 0,8425 ha, KW nr OL1O/00165324/4.

GN-I.6840.13.2022

Olsztyn, 3 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarządzenia Nr 361 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

OGŁASZA  I  USTNY OGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Szczęsne, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 288/5 o powierzchni 0,8425 ha, użytki : „ŁV” i „RIVa”, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00165324/4.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana i nieużytkowana. Rzeźba terenu płaska, kształt trójkątny. Porośnięta wysoką trawą i chwastami. Położona w strefie peryferyjnej wsi Szczęsne. Znajduje się po południowej stronie drogi krajowej i graniczy z pasem drogowym, jednakże nie posiada urządzonego bezpośredniego dojazdu. W bezpośrednim zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej i kanalizacyjnej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Działka nr 288/5 położona w obrębie Szczęsne, gmina Purda, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2021 r. położona jest w strefie I – „podmiejskiej” (PM), Podstrefie Ib – Linowo-Trękus, tereny wokół węzła Pieczewo. Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani obszarze rewitalizacji, nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących z działką nr 288/5 z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 16 marca 2023 roku  do godziny 14:00 w pokoju 106 Starostwa Powiatowego w Olsztynie dowody potwierdzające prawo własności gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu, tj. odpis z księgi wieczystej oraz oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze nie uległ zmianie.

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w dniu 17 marca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz wywieszona w siedzibie Starostwa na tablicy ogłoszeń.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67 000,00 zł (słownie : sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

W przetargu będą mogły brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostaną zakwalifikowane do przetargu i wpłacą wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego
w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008
  z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 17 marca 2023 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia: 670,00 zł (słownie : sześćset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego KOWR na podstawie art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2569).

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wyżej opisane prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523 28 86.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od dnia 8.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Gminy Purda, zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

image_pdfimage_print
07 / 02 / 2023

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji