Ogłoszenie I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wymój, gmina Stawiguda, oznaczonej numerem działki 403/4 o pow. 6,7100 ha, KW nr OL1O/00158145/3. - Powiat Olsztyński
czwartek, 1 Grudzień 2022 , imieniny obchodzą: Natalia, Eligiusz
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ogłoszenie I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wymój, gmina Stawiguda, oznaczonej numerem działki 403/4 o pow. 6,7100 ha, KW nr OL1O/00158145/3.

GN.I.6840.7.2022

                                                                                                  Olsztyn, 19 października 2022 r.

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 461 ze zm.), Zarządzenia Nr 293 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

 

OGŁASZA  I  USTNY OGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wymój, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 403/4 o powierzchni 6,7100 ha, użytki : LsV, ŁVI, N, RIVb, RV i RVI, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00158145/3.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Od wielu lat nie jest użytkowana rolniczo, miejscami porośnięta jest zakrzaczeniami i drzewostanem mieszanym głównie brzozą i sosną. Położona jest wśród terenów leśnych, bezpośrednio przy asfaltowej drodze powiatowej nr 1441N. Istnieje możliwość wykonania zjazdu z drogi powiatowej na teren działki 403/4, po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej zjazdu na wniosek jej właściciela.

 

Działka nr 403/4 nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29.04.2021 r. przedmiotowa działka objęta jest następującymi zapisami : „tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”, „lasy” oraz „układ komunikacyjny podstawowy – stan istniejący”.

 

Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani obszarze rewitalizacji, nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 570 000,00 zł (słownie : pięćset siedemdziesiąt  tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Minimalna wartość postąpienia : 5 700,00 zł (słownie : pięć tysięcy siedemset złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku o godzinie 1000w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, na sali sesyjnej. 

 

W związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, w przetargu mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ww. ustawy, które spełnią łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych, z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha;

2)    posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy,

3)  co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4)   co najmniej 5 lat prowadzą to gospodarstwo osobiście.

Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ww. ustawy oznacza pracę w tym gospodarstwie i podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

 

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną osobę, nie później niż do dnia 28 grudnia 2022 roku do godz. 1500 w siedzibie tutejszego Starostwa, w biurze podawczym, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 403/4 położonej w obrębie Wymój” następujących dokumentów:

 

-  oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej
5 lat i łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, prawo wieczystego użytkowania, samoistnego posiadania a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego;

-   kopii dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych;

-  dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały (minimum 5 lat) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

Wzór wymienionego wyżej oświadczenia dostępny jest również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 106 w godzinach pracy urzędu.

W przypadku małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność ustawowa, wniosek o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu może być złożony tylko przez jednego współmałżonka (nawet jeżeli obydwoje spełniają warunki zakwalifikowania).

 

Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w dniu
3 stycznia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz wywieszona w siedzibie Starostwa na tablicy ogłoszeń.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu  w wysokości : 70 000,00 zł (słownie : siedemdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 30 grudnia 2022 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

 

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające  ustrój  wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Organizator  przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523 28 86.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 20.10.2022 roku do 3.01.2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Gminy w Stawigudzie, zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-olsztynski.pl/ oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

 

image_pdfimage_print
20 / 10 / 2022

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji