Ogłoszenie I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, oznaczonej numerem działki 213/10 o pow. 0,7047 ha, KW nr OL1O/00166514/0 - Powiat Olsztyński
środa, 29 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Viktoryn, Helmut
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ogłoszenie I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, oznaczonej numerem działki 213/10 o pow. 0,7047 ha, KW nr OL1O/00166514/0

GN-I.6840.23.2021

Olsztyn, 8 kwietnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarządzenia Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

OGŁASZA  I  USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 213/10 o powierzchni 0,7047 ha, użytki : „ŁIV”, „RIVb” i „W-ŁIV”, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00166514/0.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, w kształcie trójkąta, porośnięta trawą i chwastami. Położona jest na obrzeżach zabudowy kolonijnej wsi Bartąg, w sąsiedztwie gruntów rolnych, przy drodze krajowej S16 (obwodnica Olsztyna). Rzeźba terenu płaska, przez działkę przebiega rów melioracyjny.

Dojazd do nieruchomości stanowi droga dojazdowa zlokalizowana wzdłuż obwodnicy Olsztyna  z urządzonym zjazdem indywidualnym na teren działki.
W bezpośrednim zasięgu przedmiotowej nieruchomości znajdują się urządzenia sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Działka nr 213/10 położona w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2021 r. objęta jest zapisem : „teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59 500,00 zł (słownie : pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości: 10 000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008  z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 13 maja 2022 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Minimalna wartość postąpienia: 600,00 zł (słownie : sześćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna.  

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego KOWR na podstawie art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 461).
Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wyżej opisane prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przy Placu Bema 5, pokój 106 oraz telefonicznie pod numerem (89) 523 28 86.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 8.04.2022 r. do 16.05.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Gminy Stawiguda, zamieszczeniu na stronach internetowych : Starostwa Powiatowego w Olsztynie www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

 

image_pdfimage_print
08 / 04 / 2022

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji