Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż -dz. nr 176, obręb Wygoda, gmina Purda - Powiat Olsztyński
poniedziałek, 14 Czerwiec 2021 , imieniny obchodzą: Bazyly, Eliza
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż -dz. nr 176, obręb Wygoda, gmina Purda

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż -dz. nr 176, obręb Wygoda, gmina Purda

 

 

GN-I.6840.11.2020

                                                                                                             Olsztyn, 14 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

 

Starosta Olsztyński reprezentujący Skarb Państwa wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na postawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), Zarządzenia Nr 71 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

 

OGŁASZA  I  USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wygoda, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 176 o powierzchni 0,1463 ha, użytek : „RIVb”, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00142867/5.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta chwastami, krzewami i drzewami liściastymi, z pozostałościami gruzu. Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, w otoczeniu gruntów leśnych, bezpośrednio przy drodze gminnej gruntowej. Rzeźba terenu lekko falista. Na działce znajduje się naroże budynku stodoły o powierzchni około 3 m2, wybudowanego na działce sąsiedniej, w złym stanie technicznym, przeznaczonego do rozbiórki, którego wartość jest znacznie niższa niż wartość nieruchomości.

 

Działka nr 176 nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda przedmiotowa działka położona jest w strefie II „rolniczo-turystyczno-osadniczej”,  w obszarze II C „rolniczo-turystycznym”, na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej. W zasięgu nieruchomości znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna.

 

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 10 200,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy dwieście złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości : 2 000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Olsztynie nr 08 1560 0013 2013 1105 7000 0008 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu18 czerwca 2021 roku pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

 

Minimalna wartość postąpienia : 110,00 zł (słownie : sto dziesięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 1000w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, sala sesyjna. 

 

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,  z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Warunki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca regulują przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Starosta Olsztyński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (89) 523-28-86.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres od 20.05.2021 r. do 22.06.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu Gminy w Purdzie, zamieszczeniu na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie : www.powiat-olsztynski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiat-olsztynski/pl oraz w serwisie internetowym www.monitorurzedowy.pl.

image_pdfimage_print
20 / 05 / 2021

Zobacz również:

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji