Oferta dla organizacji pozarządowych na 2012 rok


Wzorem lat ubiegłych Powiat Olsztyński zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji zadań publicznych, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z budżetu powiatu w ramach Otwartego Konkursu Ofert w 2012 r. Termin nadsyłania ofert: 31 sierpnia 2011 r.

Propozycja realizacji danego zadania powinna zawierać:
1. nazwę organizacji wraz z adresem siedziby,
2. nazwę działania publicznego/sferę zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)  działalności charytatywnej;
4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6)  ochrony i promocji zdrowia;
7)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15)  wypoczynku dzieci i młodzieży;
16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19)  turystyki i krajoznawstwa;
20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23)  ratownictwa i ochrony ludności;
24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27)  promocji i organizacji wolontariatu;
28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

nazwę, termin i miejsce realizacji danego zadania proponowanego przez organizację, planowaną kwotę dotacji z budżetu Powiatu oraz szacunkową, całkowitą wartość realizacji danego zadania.

Proszę o przesyłanie propozycji wg poniższego schematu:  

Nazwa organizacji; adres siedziby

Nazwa działania publicznego/ sfera zadań (pkt 2 ppkt 1-33)

Nazwa, miejsce i termin realizacji konkretnej imprezy proponowanej przez organizację

Przewidywana całkowita wartość zadania

Proponowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

 

 

 

 

 

Zgodnie z procedurą, na podstawie przesłanych propozycji zostanie opracowana lista zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r.
Podmiotami uprawnionymi do składania w/w propozycji są:

Propozycje należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5,  10-516 Olsztyn, fax 089 521 05 38, e-mail: ok@powiat-olsztynski.pl.
Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy.