niedziela, 22 Wrzesień 2019 , imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Oferta dla organizacji pozarządowych na 2012 rok

Oferta dla organizacji pozarządowych na 2012 rok

Wzorem lat ubiegłych Powiat Olsztyński zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji zadań publicznych, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z budżetu powiatu w ramach Otwartego Konkursu Ofert w 2012 r. Termin nadsyłania ofert: 31 sierpnia 2011 r.

Propozycja realizacji danego zadania powinna zawierać:
1. nazwę organizacji wraz z adresem siedziby,
2. nazwę działania publicznego/sferę zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)  działalności charytatywnej;
4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6)  ochrony i promocji zdrowia;
7)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15)  wypoczynku dzieci i młodzieży;
16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19)  turystyki i krajoznawstwa;
20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23)  ratownictwa i ochrony ludności;
24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27)  promocji i organizacji wolontariatu;
28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

nazwę, termin i miejsce realizacji danego zadania proponowanego przez organizację, planowaną kwotę dotacji z budżetu Powiatu oraz szacunkową, całkowitą wartość realizacji danego zadania.

Proszę o przesyłanie propozycji wg poniższego schematu:  

Nazwa organizacji; adres siedziby

Nazwa działania publicznego/ sfera zadań (pkt 2 ppkt 1-33)

Nazwa, miejsce i termin realizacji konkretnej imprezy proponowanej przez organizację

Przewidywana całkowita wartość zadania

Proponowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

 

 

 

 

 

Zgodnie z procedurą, na podstawie przesłanych propozycji zostanie opracowana lista zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w 2012 r.
Podmiotami uprawnionymi do składania w/w propozycji są:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • jednostki organizacyjne podległe organom Powiatu Olsztyńskiego lub przez nie nadzorowane.

Propozycje należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5,  10-516 Olsztyn, fax 089 521 05 38, e-mail: ok@powiat-olsztynski.pl.
Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy.

 

image_pdfimage_print
24 / 08 / 2011

Zobacz również:

sejm
transmisje_obradw-warminskie

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

port-mazury nieodplatna_pomocpromocja_szkoly

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji