Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu Olsztyńskiego.


Treść urzędowa:
Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomości wchodzące w skład zasobu Powiatu oraz prowadzenie ich ewidencji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Dane wnioskodawcy.
2. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.
3. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta, użyczona).
4. Inne okoliczności istotne dla sprawy.Do wniosku dodatkowo należy dołaczyć:
1. Decyzję o wpisie do działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru handlowego – jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – brak

2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy:
- tryb przetargowy – czynsz ustalany w przetargu
- tryb bezprzetargowy – czynsz ustalany przez Zarząd Powiatu w Olsztynie zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami określonymi Uchwałą Nr XIII/144/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2000r. z późn. zm.

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
1. W trybie bezprzetargowym – brak odwołania.

2. W trybie przetargowym – uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Olsztynie na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat Utrzymania Nieruchomości Powiatowych
Pracownicy odpowiedzialni
 • Magdalena Mendelska
  - Referat Utrzymania Nieruchomości Powiatowych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 222
  telefon: 523 28 78
  godziny pracy: 7 – 15
 • Agnieszka Bazarnik
  - Referat Utrzymania Nieruchomości Powiatowych
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 108
  telefon: 521 05 29
  godziny pracy: 7-15