Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Powiatu Olsztyńskiego.


Treść urzędowa: Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomości wchodzące w skład zasobu Powiatu oraz prowadzenie ich ewidencji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.
 3. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta, użyczona).
 4. Inne okoliczności istotne dla sprawy.

Do wniosku dodatkowo należy dołaczyć:

 1. Decyzję o wpisie do działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru handlowego – jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak
 2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy:
  - tryb przetargowy – czynsz ustalany w przetargu
  - tryb bezprzetargowy – czynsz ustalany przez Zarząd Powiatu w Olsztynie zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami określonymi Uchwałą Nr XIII/144/2000 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 lutego 2000r. z późn. zm.

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:

 1. W trybie bezprzetargowym – brak odwołania.
 2. W trybie przetargowym – uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Olsztynie na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat Utrzymania Nieruchomości Powiatowych

Pracownicy odpowiedzialni