Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa.


Treść urzędowa:
Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie ich ewidencji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
3. Numer telefonu.
4. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.
5. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta, użyczona).
6. Inne okoliczności istotne dla sprawy.Do wniosku dodatkowo należy dołaczyć:
1. Decyzję o wpisie do działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru handlowego – jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – brak.

2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy:
- tryb przetargowy – czynsz ustalany w przetargu,
- tryb bezprzetargowy – czynsz ustalany zgodnie z Zasadami wynajmowania
budynków gospodarczych oraz wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa
(obowiązującymi w danym roku) oraz Zarządzeniem Starosty Olsztyńskiego
Nr 1 z dnia 12.01.2004r.

Termin odpowiedzi:
1. Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.
Tryb odwoławczy:
1. W trybie bezprzetargowym – brak odwołania.

2. W trybie przetargowym – uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Wykonanie zadania:

Jednostka odpowiedzialna
Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
Pracownicy odpowiedzialni
 • Kamila Jastrzemska
  - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 106
  telefon: 523 28 86
  godziny pracy: 7 – 15
 • Iwona Orłowska-Mach
  - Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży
  Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 106
  telefon: 523 28 86
  godziny pracy: 7-15