Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa.


Treść urzędowa:
Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie ich ewidencji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
 2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
 3. Numer telefonu.
 4. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki, budynku lub lokalu, powierzchnia.
 5. Cel i okres, na który nieruchomość ma być wydzierżawiona (wynajęta, użyczona).
 6. Inne okoliczności istotne dla sprawy.

Do wniosku dodatkowo należy dołaczyć:

 1. Decyzję o wpisie do działalności gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru handlowego – jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona).

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa – brak.
 2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy:
  - tryb przetargowy – czynsz ustalany w przetargu,
  - tryb bezprzetargowy – czynsz ustalany zgodnie z Zasadami wynajmowania budynków gospodarczych oraz wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa (obowiązującymi w danym roku) oraz Zarządzeniem Starosty Olsztyńskiego Nr 1 z dnia 12.01.2004r.

Termin odpowiedzi: Podjęcie zadania w ciągu miesiąca. 2. Realizacja zadania zgodnie z wymogami ustawy.

Tryb odwoławczy:

 1. W trybie bezprzetargowym – brak odwołania.
 2. W trybie przetargowym – uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Referat ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Sprzedaży

Pracownicy odpowiedzialni