Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej


STAROSTA OLSZTYŃSKI
ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych.

1) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – w terminie do dnia 9 października 2019 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, złożyć w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub przesłać (skan z podpisem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.
2) Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.
3) Liczba osób wskazanych przez organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 3. Przy wyborze kandydatów decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
4) O terminie i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2019 członkowie Komisji zostaną powiadomieni indywidualnie.
5) Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
6) Dojazd na posiedzenie Komisji Konkursowej na koszt własny członków.
7) W skład Komisji Konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

W odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Olsztynie w dniu 13 września 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wpłynęła 1 oferta.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia