Można już składać wnioski o stypendium


Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie zachęca do składania wniosku o stypendium naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie ruszył program stypendialny na rok szkolny/akademicki 2021/2022. Dokumenty można składać w terminie do 3 września 2021 roku (liczy się data wpływu do urzędu). 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy w terminie przesłać pocztą pod adres: Fundacja FZO, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem „wniosek” lub w szczególnych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu, złożyć osobiście.

Link do wniosku: POBIERZ NA PULPIT

- Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami. Wnioski wypełnione błędnie, bądź nieuzupełnione (należy wypełnić wszystkie rubryki), bez wymaganych podpisów lub wymaganych załączników nie będą brane pod uwagę – informuje Joanna Rogowska-Prokorym, koordynator Fundacji. – Z pomocy programu stypendialnego ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 24. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn). Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

 Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

 Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

Kompletność wniosku

Wniosek składa się z dwóch elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Do wniosku wpisuje się dane wnioskodawcy, nie rodzica! Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2020/2021). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku. Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji (tel. 89 521 05 69). FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Fot. Freepik.com

Opis alternatywny zdjęcia: W punkcie centralnym infografiki dziewczyna w granatowej todze i jasnej koszuli, palcem wskazuje napis „Złóż wniosek, by Twoje dziecko otrzymało stypendium”