Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Aktualizacja z 4.11.2021


Starosta Olsztyński ogłasza z dniem 26 października 2021 r. konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2022 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

Załączniki:

Projekt Rocznego programu współpracy z NGO na 2022 rok – aktualizacja z dnia 4.11.2021

Załącznik do Projektu Rocznego programu współpracy z NGO na 2022 rok – aktualizacja z dnia 4.11.2021

Formularz konsultacji programu współpracy z NGO na rok 2022