Konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


STAROSTA OLSZTYŃSKI

ogłasza z dniem 17 grudnia 2014 r. konsultacje nad projektem rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest ustalenie, przy współudziale organizacji pozarządowych, dokumentu, który w skali roku 2015 wytyczy zasady, przedmiot i formy współpracy a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach współpracy z Powiatem Olsztyńskim.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 grudnia 2014 r.

  2. Termin zakończenia konsultacji: 31 grudnia 2014 r.

4. Sposób przeprowadzenia i zasięg terytorialny konsultacji.

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu rocznego program współpracy Powiatu Olsztyńskiego zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotamiwymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 należy zgłaszać – na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: slawomirlech@powiat-olsztynski.pl, fax 89 521 05 01 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn w terminie od dnia 24.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. (decyduje data wpływu).

  2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę na terenie powiatu olsztyńskiego lub działające na rzecz społeczności powiatu.

  3. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi nie zawierające w/w danych lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane.

  4. Projekt rocznego programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-olsztynski.pl w zakładce: STREFA NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  5. Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 105.

  6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konsultacji

Formularz konsultacji (DOC)

Formularz konsultacji (PDF)

Projekt rocznego programu