wtorek, 21 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Ludomir, Benedykt
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Komunikat do stowarzyszeń i fundacji

KOMUNIKAT STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO DO STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Starosta Olsztyński, realizując postanowienia art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166) w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pppft, jako organ nadzorujący, działając w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przypomina o konieczności stosowania w/w przepisów prawa oraz informuje:

I    Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22  w/w ustawy.
II    Instytucje obowiązane są zobowiązane do realizowania następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft, takich jak:

  1. Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft).
  2. Wyznaczenie spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft. Poprzez kadrę kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko.
  3. Wyznaczenie osoby spośród członków zarządu odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft.
  4. Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o pppft. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft:

♦ zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
♦ niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
♦ niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek,
z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,
♦ niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio,
♦ niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 89 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia o tej transakcji było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem.
W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1. Przepis art. 89 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

5. Przedstawienie wszystkim pracownikom/współpracownikom procedury do zapoznania się oraz uzyskanie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą.
6. Zapewnienie każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w szkoleniu dotyczącym realizacji tych obowiązków.
7. Dokonanie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (tj. do dnia 13 stycznia 2020 roku) pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 193 ustawy pppft. Następnie ww. oceny ryzyka, instytucja obowiązana dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw). Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej. Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu postanowień ustawy pppft.
8. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy pppft oraz udokumentować ich stosowanie.
9. Przechowywanie dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
10. W przypadku gdy Instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy pppft:

  • nie nawiązuje stosunków gospodarczych;
  • nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;
  • nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;
  • rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez wskazaną powyżej ustawę, podlegają karom administracyjnym (art. 147-150 ustawy pppft ).

Przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro dokonuje się według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji, w dniu zlecenia przeprowadzenia transakcji lub w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

W związku z powyższym Starosta Olsztyński zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informację proszę przesyłać każdego roku w terminie do dnia 31 października.

Stosownie do zapisów ustawy pppft, fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz  naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją/stowarzyszeniem. Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków wynikających z ustawy pppft — podlegają karom administracyjnym.

ANDRZEJ ABAKO, starosta olsztyński

 

image_pdfimage_print
09 / 03 / 2023

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji