Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 2, m. Barczewo, działka 208/97


                                                                                        Olsztyn, 7 czerwca 2021 r.

 

GN-II.6840.1.2021

 

 

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości             

 

informację

 

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 26 maja 2021 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Olsztyńskiego, położonej w obrębie 2, miasto Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów  numerem działki 208/97 o powierzchni 0,0976 ha (użytki: RIVa i RIVb), dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00097322/2

 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia  w przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości: 52 480,00 zł + 23%VAT

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  53 010,00 zł + 23%VAT

Nabywca nieruchomości: Patryk Kamiński.

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz na stronach internetowych: https://bip.powiat-olsztynski.pl/, www.powiat-olsztynski.pl.