Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd


Olsztyn, 2 marca 2021 r.

GN-II.6840.3.2020

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości

 informację

 o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 1 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęguckim Młynie, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie,oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łęguty numerami działek: 30/12, 30/13 i 30/14 o łącznej powierzchni 7,4933 ha, zabudowanej obiektami byłego Ośrodka Wypoczynkowego w Łęguckim Młynie, dla której w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL1O/00132376/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:  3 500 000,00 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Liczba podmiotów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 2

Liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ jeden z podmiotów zrezygnował z uczestnictwa w przetargu a drugi podmiot nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 Informacja o wyniku przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz na stronach internetowych: https://bip.powiat-olsztynski.pl/, www.powiat-olsztynski.pl