III Festiwal Bałtyjski, czyli życie i śmierć u Prusów


Napad na osadę Amalag, inscenizacja pogrzebu pruskiego, liczne zabawy plebejskie dla gawiedzi – to tylko niektóre z atrakcji III Festiwalu Bałtyjskiego, który odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia w olsztyneckim skansenie. Do zabawy i poznawania zwyczajów Prusów zapraszają Towarzystwo Pruthenia i Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

_

W dniach 19-21 sierpnia 2011 r. odbędzie się trzecia już edycja Festiwalu Bałtyjskiego. Wydarzenie to ma słu­żyć przybliżaniu pomijanej w edukacji historycznej kul­tury Pru­sów i ludów bał­tyj­skich. Organizatorzy przedsięwzięcia, czyli Towarzystwo Naukowe Pruthenia i Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku chcą w przystępny sposób przedstawić sze­ro­kiej publicz­no­ści świat bar­ba­rzyń­ców południowo-​wschodnich wybrzeży Bał­tyku. Inspiracją dla tegorocznego festiwalu jest opowieść żyjącego w średniowieczu anglosaskiego kupca i podróżnika Wulfstana. W historii tej, poświęconej Bałtom, wiele czytamy nie tylko o ich codziennych zajęciach, zwyczajach, ale i o obrządku pogrzebowym, który z punku widzenia autora zawierał elementy dziwne, może nie do końca zrozumiałe, ale z pewnością ciekawe i niecodzienne. Czerpiąc z owej relacji średniowiecznego etnografa poświęcamy Festiwal Bałtyjski 2011 przenikaniu się życia i śmierci, jako dwóm nieodłącznym aspektom ludzkiego bytu.

PRO­GRAM FESTIWALU

19 sierp­nia 2011 r.
18.00 Prze­marsz wojów uli­cami Olsztynka

20 sierp­nia 2011 r.
11.00 Otwar­cie Festi­walu – pre­zen­ta­cja wojowników
11.30 W krę­gach Honoru i Zdrady – indy­wi­du­alne walki wojow­ni­ków pru­skich, sło­wiań­skich i skandynawskich
13.00 W Kręgu Krwi – potyczki wojów w for­mie turniejowej
14.00 Czy trudno być wojownikiem? – warsztaty walki i musztry
14.15 Krwawe rytu­ały u Pru­sów – pre­lek­cja
15.00 Bitwa – napad na osadę Amalang
16.00 Droga Wojow­nika – kon­ku­ren­cja spraw­no­ściowa dla chętnych
17.00 Spek­takl  - insce­ni­za­cja pogrzebu pru­skiego. Rekon­struk­cja bie­siady pogrze­bo­wej, stosu pogrze­bo­wego oraz wyścigu po dobra zmar­łego. W arty­stycz­nej i nar­ra­cyj­nej opra­wie wyko­na­nej przez grupy: Dru­żyna Wojów Bole­sła­wo­wych „Białozór", Stud­nia „O", Kon­went Św. Piotra

21.08.2011
11.00 Zabawy ple­bej­skie dla gawie­dzi: krę­cioła, prze­cią­ga­nie liny, kula­nie tarcz, bieg z jajkiem, rzuty podkową…
12.00 O cią­gło­ści pru­skich zwy­cza­jów pogrze­bo­wych – pre­lek­cja
13.00 Gry wikiń­skie – kubb, hnetatafl…
14.00 Zawody łuczni­cze dla chętnych
15.00 Tur­niej Wojow­ni­ków o miecz Her­kusa Monte
16.00 Wrę­cze­nie nagród i zakoń­cze­nie Festiwalu

20 – 21 sierp­nia 2011 r.
12:00 – 16:00 – Osada rze­mieśl­ni­ków
Zaję­cia warsz­ta­towe dla chęt­nych: kuch­nia pru­ska, garn­car­stwo, tkac­two, płat­ner­stwo, min­car­stwo, kowal­stwo, wytwa­rza­nie średnio­wiecz­nych instru­men­tów muzycz­nych, średnio­wieczny taniec, arche­olo­gia dla najmłodszych
Strze­la­nie z łuku i rzut oszcze­pem dla chętnych
Przy­mie­rzal­nia opan­ce­rze­nia i uzbro­je­nia wojów wczesnośredniowiecznych
Warsz­taty arche­olo­gii eks­pe­ry­men­tal­nej: mro­że­nie w średnio­wie­czu (eks­pe­ry­ment z wytwa­rza­niem zimna), rekon­struk­cja kro­sna pio­no­wego, groty i gra­ciki (rekon­struk­cja ele­men­tów uzbro­je­nia wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nego), pie­cze­nie pod­pło­my­ków na spo­sób pruski

Kim byli Prusowie?
Zamieszkiwali w średniowieczu obecne tereny województwa warmińsko-mazurskiego_ oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Jako lud nigdy nie stworzyli organizacji plemiennej, stając się tym samym łatwym przeciwnikiem dla Krzyżaków. Prusowie czcili siły natury: ciała niebieskie, zjawiska atmosferyczne, a także zwierzęta i rośliny. Miejscami kultu były dla nich święte gaje, w których składali swoim bogom ofiary. Wierzyli też w demony i bóstwa, ważnym elementem ich wierzeń był kult przodków.

Fot. Robert Roguszka