HANDEL LUDŹMI - CZYM JEST?


Listopad 2000 r. – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjmuje
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej, którą w grudniu tego samego roku w Palermo podpisano w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Październik 2001 r. – podpisanie Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz
karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.
Zgodnie z art. 3 Protokołu handel ludźmi to werbowanie, transport,
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb
lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia,
oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy, lub wykorzystania słabości,
wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej
kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie to obejmuje
prostytucję lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi
o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa,
zniewolenie, albo usunięcie organów.
Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie
osoby poniżej 18 roku życia celem jej wykorzystania uznawane jest za
„handel ludźmi” również w sytuacji, gdy nie posłużono się w tym celu żadną
z przywołanych metod.
Analogiczna definicja znajduje się w art. 115 § 22 kodeksu karnego, zgodnie z którą
„handel ludźmi”to:
• werbowanie
• transport
• dostarczanie
• przekazywanie
• przechowywanie lub przyjmowanie osoby
z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu,
wprowadzenia w błąd, użycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego
położenia lub stanu bezradności, udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej lub
osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.
jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet
gdy nie zostały użyte powyższe metody lub środki.

Wykorzystanie obejmuje:
• prostytucję, pornografię lub inne formy wykorzystania seksualnego;
• prace lub usługi o charakterze przymusowym;
• żebractwo;
• niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, poniżające godność
człowieka;
• pozyskanie komórek, tkanek lub narządów (usunięcie organów) wbrew
przepisom ustawy.
PRZESTĘPSTWO HANDLU LUDŹMI
Art. 189a § 1 kk. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Czynnikami przyczyniającymi się do istnienia zjawiska handlu ludźmi są:
• ubóstwo i bezrobocie – głównym powodem migracji jest chęć poprawy
własnej sytuacji ekonomicznej i życiowej oraz trudności w uzyskaniu pracy;
• braki w wykształceniu, które przyczyniają się do uzyskiwania zatrudnienia
w zawodach, niewymagających odpowiednich kwalifikacji (pomoc w pracach
domowych, opieka nad dzieckiem/osobą starszą). Podjęcie takiej pracy wiąże
się bardzo często z wyjazdem za granicę;
• dyskryminacja płci w krajach, z których pochodzą ofiary handlu ludźmi -
osoby te zmuszone są szukać zatrudnienia za granicą.
Decyzję o wyjeździe za granicę podejmują również osoby, które chcą poznać
nową kulturę, zawrzeć nowe znajomości i zobaczyć ciekawe miejsca.
Czasem kieruje nimi chęć przeżycia ciekawej przygody.
ETAPY DZIAŁANIA GRUP PRZESTĘPCZYCH:

o Przekazywanie,
przechowywanie
i przyjmowanie osób.
• kontakty bezpośrednie (poprzez przyjaciela, partnera, nowych znajomych);
• oferty pracy zamieszczane przez fałszywe agencje;
• ogłoszenia w Internecie.

Ofiary są oszukiwane, co do charakteru i warunków pracy, a także wysokości
zarobków. Przedkładane są im fałszywe ogłoszenia prasowe, umowy o pracą,
podawane są także nieprawdziwe informacje ustne.

Do pobrania:

Plakat_A2_ver2_m