Fundacja


Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 40), w zakresie działalności prowadzonej
na obszarze właściwości Powiatu Olsztyńskiego, uprawnienia wynikające z art. 12 – 15 w/w ustawy wykonuje Starosta Olsztyński, tj:

 1. Fundacje zobowiązane są do złożenia Staroście Olsztyńskiemu corocznego sprawozdania ze swojej działalności.
  Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) są zwolnione z obowiązku składania Staroście Olsztyńskiemu corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

 2. Treść sprawozdania musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r.,
  Nr 50, poz. 529).

 3. Sprawozdanie jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

 4. Informacja o sposobie udostępnienia sprawozdania do publicznej wiadomości przesyłana jest do Starosty Olsztyńskiego wraz
  ze sprawozdaniem.

 5. Niezłożenie sprawozdania może skutkować wystąpieniem Starosty Olsztyńskiego do sądu rejestrowego z wnioskiem o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz
  z celem, w jakim fundacja została ustanowiona.

Pracownicy odpowiedzialni:

Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Olsztyn, Plac Bema 5

pokój 105

telefon: (89) 523 28 80

godziny pracy: 7-15