Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych/Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona przez Starostę Olsztyńskiego - Powiat Olsztyński
niedziela, 29 Styczeń 2023 , imieniny obchodzą: Franciszk, Jozef
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych/Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona przez Starostę Olsztyńskiego

Klub sportowy
Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Uczniowski Klub Sportowy
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.
Do wniosku o wpis do ewidencji, dołącza się:
1) statut;
2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.
Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

W ewidencji zamieszcza się:
1) datę wpisu;
2) numer ewidencyjny;
3) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;
8) cel działania;
9) teren działania;
10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
11) inne uwagi.

Wymagane dokumenty do rejestracji UKS/KS

 • Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia podpisany przez komitet założycielski.
 • Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w zebraniu winno uczestniczyć co najmniej 7osób).
 • Listę członków założycieli obecnych na zebraniu założycielskim zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
 • Statut uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, podpisany przez komitet założycielski.
 • Statut powinien zawierać:
 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz
 8. stowarzyszenia;
 9. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 10. zasady dokonywania zmian statutu;
 11. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 • Dokument, na podstawie którego klub posiada prawo do korzystania z lokalu, pod adresem którego będzie działał.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w przedmiocie wpisu klubu do ewidencji (nie dotyczy UKS).

Termin i sposób załatwienia sprawy
Decyzję o wpisie do ewidencji UKS/KS wydaje Starosta Olsztyński w terminie 30 dni (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy) od daty złożenia kompletnego wniosku. Decyzja przesyłana jest na adres siedziby UKS/KS, wskazany we wniosku lub może zostać odebrana osobiście przez osobę upoważnioną.

Odmowa wpisu
W przypadku błędnych danych podanych we wniosku/niekompletności złożonych dokumentów UKS/KS wzywany jest do poprawienia/uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
W przypadku niepoprawienia/nieuzupełnienia wniosku, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Starosta Olsztyński wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji UKS/KS służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych (nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego; składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej; zmiany statutu; osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; celu działania; terenu działania) składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

Wykreślenie z ewidencji
Klub sportowy może rozwiązać się na podstawie własnej uchwały, likwidatorami klubu są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków tego klubu nie stanowi inaczej.
W razie rozwiązania klubu przez organ ewidencyjny, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Obowiązki likwidatorów
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego klubu przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
Likwidator w szczególności powinien:

 • zawiadomić organ ewidencyjny o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania;
 • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;
 • po zakończeniu likwidacji zgłosić organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji Starosty Olsztyńskiego.

Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia organowi ewidencyjnemu, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

Opłaty
Kluby sportowe: opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji, 17 zł za wydanie zaświadczenia/wypisu z ewidencji klubów sportowych Starosty Olsztyńskiego należy uiścić na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
Numer rachunku bankowego: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
PKO Bank Polski S.A.
Uczniowskie Kluby Sportowe: zwolnione z opłaty skarbowej.

Informacje dodatkowe
Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub osobiście na Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów lub w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego. Składane dokumenty powinny być oryginalne, podpisane oraz czytelne.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Pracownicy odpowiedzialni:
Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
telefon: (89) 523 28 80
godziny pracy: 7-15

Wzory dokumentów:

 1. protokół_zebrania_założycielskiego_2018
 2. lista_członków_założycieli_obecnych_na_zebraniu_założycielskim
 3. oświadczenie_właściciela_lokalu
 4. protokół_walnego_zebrania
 5. protokół_zarządu
 6. wzór_statutu_klubu_sportowego_dział_w_formie_stowarz
 7. wzór_statutu_uczniowskiego_klubu_sportowego
 8. ogłoszenie- likwidacja

Wzory wniosków/dokumentów do pobrania

image_pdfimage_print
28 / 10 / 2013

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji