Dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia stron.


Treść urzędowa:
Dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia stron.

Wymagane dokumenty:
Wniosek ( gn_wn_wprowadzenie_zmiany_w_ewidencji_gruntow.rtf ) powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy.
  2. Adres zamieszkania lub siedzibę.
  3. Numer telefonu.
  4. PESEL, NIP – dotyczy osób fizycznych.
  5. NIP, REGON – dotyczy firm.
  6. Położenie (miejscowość, gmina), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów.
  7. Określenie rodzaju zmian (adres, nazwisko, nazwa firmy, ujawnienie dzierżawy, rozwiązanie umowy dzierżawy).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię dowodu osobistego, odpis aktu małżeństwa lub inny dokument (w przypadku zmiany adresu lub nazwiska).
  2. Umowę dzierżawy lub rozwiązanie umowy dzierżawy (w przypadku zmiany dotyczącej dzierżawy).
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zmiany nazwy firmy).

Opłaty: Brak

Termin odpowiedzi: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw geodezji wraz ze stanowiskami Geodety Powiatowego i Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Pracownicy odpowiedzialni