piątek, 4 Grudzień 2020 , imieniny obchodzą: Barbara, Krystian
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Decyzje odpadowe – do zmiany do 05 marca 2020

Wskazanie we wniosku:
1) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku (rzeczywista – wielkości z decyzji);
2) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (teoretyczna, oprócz wskazania masy odpadów, należy wskazać miejsce magazynowania jak w pkt. 5a podając parametry tego miejsca, stanowiące podstawę wyliczenia),
3) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części
lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a (zgodnie
z art. 48a ust. 2 – nie dotyczy odpadów obojętnych tj. odpadów określonych definicją
w art. 3 ust. 1 pkt 9);

Do wniosku dołącza się:
I. Zaświadczenia i oświadczenia:
1) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa,
o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów
będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku
na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych
wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6
lub art. 191 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia
na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie
administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości
przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady
nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba
fizyczna
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej
posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady
nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu
zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów
uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której
mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej
łącznie kwotę 150 000 zł
- za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem
rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

Oświadczenia, o których mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

II. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla
terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
nie jest wymagane.

III. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu
lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem
powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa
w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku
gdy organem właściwym jest starosta oraz postanowienie komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie uzgodnienia operatu przeciwpożarowy.
Obowiązek ten nie dotyczy zezwoleń na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów,
które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych – art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach.
Rodzaj odpadu należy określić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
09 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadów, ilość odpadów należy określić w jednostkach wagowych.
Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (np. spółki – zgodnie z KRS) lub przez pełnomocnika – należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Opłaty:
Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 50% stawki dla zezwolenia lub pozwolenia
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką na rachunek do opłaty skarbowej: Urząd Miasta Olsztyna numer konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.
Tytuł przelewu – opłata skarbowa za zmianę zezwolenia lub pozwolenia.
Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku.
Termin rozpatrzenia: 1 miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W oparciu o przepisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeknięcia się prawa do odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia przez ostatnią ze stron postępowania oświadczenia o zrzeknięciu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pracownicy odpowiedzialni
Halina Skrzypczyk-Popowska
Wydział Gospodarowania Środowiskiem
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 232
telefon: 89 523 28 88
godziny pracy: 7:00-15:00

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o zmianę zezwolenia lub pozwolenia (wzór)

image_pdfimage_print
20 / 11 / 2019

Zobacz również:

REJA 24

REJA 24

03 / 09 / 2020

geoportal_m

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji