Burmistrz z wotum zaufania


27 czerwca radni miejscy udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Biskupca.

Przy pełnym składzie Rady Miejskiej na sesji absolutoryjnej burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. Jest to dokument przygotowany zgodnie z ostatnimi zmianami ustawy o samorządzie gminnym, które wprowadzają obowiązek prezentowania takiego dokumentu. Raport zawiera analizę różnych obszarów tematycznych, a informacje zebrane i przeanalizowane w dokumencie pochodzą z m.in.: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu, Zakładu Nieruchomości Lokalowych, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu i instytucji oświatowych z terenu gminy. – Z jednej strony mamy inwestycje, powstające najczęściej przy wsparciu środków zewnętrznych, które skutecznie udaje nam się pozyskać, chociażby dzięki przynależności do sieci Cittaslow. Rozwija się miasto, ale także należące do gminy sołectwa. Z drugiej strony widać jak ważną częścią budżetu są wydatki poświęcone na szeroko rozumianą edukację i pomoc społeczną – mówił na sesji burmistrz. – Pomoc najuboższym rodzinom oraz pomoc osobom zmagającym się z problemami przemocy, alkoholizmu, dysfunkcjami rodziny to również duża część gminnego budżetu. Raport pokazuje jak pilne są w naszej gminie potrzeby mieszkaniowe, ale widać także kroki podejmowane, by im zaradzić. Względem lat poprzednich średni czas na mieszkanie z zasobu gminy skrócił się. Ważnym aspektem jest również działalność kulturalna gminy, która jako stosunkowo niewielka jednostka administracyjna chce zapewniać mieszkańcom zróżnicowaną ofertę rozrywkową, sportową i kulturalną, dbając jednocześnie o jej jak najwyższy poziom. Z raportu wyłania się obraz prężnie działającej gminy, starającej się zapewnić zrównoważony rozwój i balans między różnymi typami wydatków. Gmina dąży do tego, by mieszkaniec czy to miasta, czy sołectwa miał zaspokojone potrzeby niezbędne do spokojnego i dobrego życia – mówił na sesji burmistrz Kozłowski.

Radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Biskupca wotum zaufania. Takie głosowanie to również novum wymuszone zmianami w prawie. Następnie Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Biskupiec za rok 2018 oraz udzieliła burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Za przyznaniem wotum zaufania i za przyznaniem absolutorium głosowało 14 radnych, przy jednym wstrzymującym się głosie. Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium.