Biskupiec zmienia się w oczach


Budynek Centrum Kultury, Turystyki i Sportu przechodzi duże przeobrażenia.

Remont budynku, wyposażenie, dostosowanie do potrzeb utworzenia Centrum Kulturalnego i termomodernizacja jest możliwy w związku z realizacją przez gminę Biskupiec projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020. W ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Projekt zakłada poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie miasta Biskupiec. Składają się na to nie tylko działania skupione wokół budynku CKTiS i jego przyległego otoczenia (utworzone zostaną tu: korty tenisowe, boiska, place zabaw, ścianka wspinaczkowa, siłownia plenerowa, park linowy, cross fit, piłkochwyty, mały skatepark – rampy), ale także działania mające na celu:

- zagospodarowanie terenu przyległego do jez. Kraksy – makroniwelacja terenu, budowa obiektu małej architektury, budowa boiska do gry w piłkę siatkową (plażową), budowa placu zabaw wraz z wydzielonym miejscem na linowce, wykonanie chodników, nasadzeń zieleni, montaż ławek, lamp oświetleniowych, monitoringu, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, elementów małej architektury wpływających na ożywienie przestrzeni oraz montaż wodotrysków z dyszami, piłkochwytów, leżaków (szezlągi),

- budowę kortów tenisowych w parku (wraz ze ścianką wspinaczkową) przy ul. Wiosennej,

- budowę ścianek wspinaczkowych w parku przy ul. Wiosennej, na terenie rekreacyjnym przy ul. Kopernika,

- budowę siłowni plenerowych przy ul. Kopernika (wraz z boiskami, parkiem), w parku miejskim przy ul. Wiosennej (przy Stadionie Miejskim),

- utworzenie ciągów pieszo-jezdnych, które będą umożliwiały bezpośrednią komunikację tanim środkiem transportu (tj. deskorolka, rolki, rower ect.) pomiędzy zrewitalizowanymi obszarami. Utworzona infrastruktura będzie stanowiła również bazę rekreacyjną dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach, nordic walkingu, jazdy na rowerze, joggingu, spacerów,

- budowę placów zabaw przy ul. Poznańskiej, przy ul. A. Mickiewicza, przy ul. B. Chrobrego, w parku przy ul. Wiosennej,

-zagospodarowanie terenów (skwer przy ul. Armii Krajowej i Dworcowej, teren przy ul. Żeromskiego, ronda na Pl. Wolności, parku przy ul. Ogrodowej, parku przy ul. Wiosennej, terenu przy ul. Poznańskiej),

- przebudowę ul. Ogrodowej.

Podjęte w ramach realizacji projektu działania mają na celu kompleksowe rozwiązanie problemu upowszechnienia dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta mieszkańcom obszaru rewitalizowanego, a także pozostałym mieszkańcom Biskupca wywodzącym się z grup defaworyzowanych i zagrożonych marginalizacją. Zagospodarowane treny publiczny z pewnością poprawią estetykę miejską.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:

Cel 1: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Biskupca po roku 2018.

Cel 2: Dostosowanie pomieszczeń i otoczenia budynku Centrum Kultury, Turystyki i Sortu do potrzeb utworzenia Centrum Kulturalnego po roku 2018.

Całkowity koszt prawie 1 mln 200 tys. zł, a dofinansowanie z UE wynosi ponad 1 mln zł.