Aktywny Samorząd


Od dziś  mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność mają problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia, mogą starać się o dofinansowanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W maju z kolei ruszy nabór wniosków o wsparcie w ramach likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program jest finansowany ze środków PFRON.

Formy wsparcia w 2017 roku:

Moduł I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I można składać w okresie od 15 maja 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

 

Moduł II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać w okresie od 6 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017) oraz w terminie od 4 września 2017 r. do 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/ 2018).

Dofinansowanie w ramach Modułów I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego. Dokumenty można złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn) lub przesłać pocztą. Wnioski są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej: pcpr-powiatolsztynski.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 523 28 00 lub w PCPR przy Placu Bema 5, pokój nr 122.