Absolutorium dla Zarządu


Rada Powiatu w Olsztynie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za 2014 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium. Podczas  VI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie, która odbyła się 29 czerwca, „za” głosowało 22 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ze sprawozdania wynika, że budżet został zrealizowany w 99,6%. Osiągnięte dochody w pełni pokryły wydatki bieżące Powiatu.

Radni zapoznali się z raportem na temat stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego i sanitarnego na terenie powiatu w roku ubiegłym i prognozami na rok bieżący. Sprawozdania z działalności złożyli również dyrektorzy powiatowych szpitali w Dobrym Mieście, Biskupcu i Barczewie.

Podczas sesji zostały podjęte uchwały dotyczące udzielenia dotacji celowej gminie Stawiguda w wysokości 250 tys. zł. na „Przebudowę drogi powiatowej Dorotowo-Ruś-Bartąg-Olsztyn-Jaroty” na odcinku Dorotowo wiadukt – Dorotowo las, na długości 950 m. 120 tys. zł. z kolei przekaże gminie Gietrzwałd na przebudowę dróg w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity w ramach realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Gietrzwałd w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Rada Powiatu w Olsztynie podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 9 tys. zł. na materiały promocyjne związane z ofertą turystyczną Szlaku Kopernikowskiego.

W VI Sesji Rady Powiatu w Olsztynie wzięło udział 23 z 25 radnch.