Komunikat - VI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie


K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2019.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2034.
6. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
7. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Ustalenie wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w Powiecie Olsztyńskim.
9. Połączenie Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, Domu dla Dzieci „Pod Skrzydłami” w Olsztynku, Domu dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach i Domu dla Dzieci „Keja” w Biskupcu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.
10. Zmiany w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
11. Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunków wypłacania i wysokości dodatku mieszkaniowego, a także w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Olsztyński.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji.