Ewidencja szkół/placówek niepublicznych prowadzona przez Starostę Olsztyńskiego - Powiat Olsztyński
poniedziałek, 5 Grudzień 2022 , imieniny obchodzą: Saba, Kryspin
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Ewidencja szkół/placówek niepublicznych prowadzona przez Starostę Olsztyńskiego

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wymagane wnioski i dokumenty:

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać:

 • określenie nazwy szkoły lub placówki,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • informację o siedzibie szkoły/placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • informację o miejscu prowadzenia zajęć w szkole/placówce (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki,
 • informację, czy szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
 • dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

 • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną.

Statut powinien określać:

 1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania,
 2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
 3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
 4. organizację szkoły lub placówki,
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
 7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
 8. w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty,
 • dane pracowników pedagogicznych i dyrektora z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (bez kserokopii świadectw i dyplomów),
 • informację o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu),
 • zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej – w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
 • pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej),
 • dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (System Informacji Oświatowej – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych),
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna, osoba fizyczna – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości).

Termin i sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Starosta Olsztyński w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu lub może zostać odebrane osobiście przez osobę upoważnioną.

Odmowa wpisu
W przypadku błędnych danych podanych w zgłoszeniu/niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do poprawienia/uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
W przypadku niepoprawienia/nieuzupełnienia zgłoszenia, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Starosta Olsztyński wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej
Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego,
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Olsztyńskiego na podstawie pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni od ich powstania.

Wykreślenie z ewidencji
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest sprzeczna z przepisami oświatowymi lub statutem, a w szkole podstawowej są niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej – jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Likwidacja szkoły/placówki
Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę Olsztyńskiego oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Opłaty
Postępowanie wolne od opłat.

Informacje dodatkowe
Dokumenty należy składać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub osobiście na Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów lub w Sekretariacie Starosty Olsztyńskiego. Składane dokumenty powinny być oryginalne, podpisane oraz czytelne.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 868 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Pracownicy odpowiedzialni:
Anita Spychalska – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
telefon: (89) 523 28 80
godziny pracy: 7-15

Wzory wniosków/dokumentów do pobrania

 

 

image_pdfimage_print
14 / 05 / 2018

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji