Umowa na Bezpieczny MOF podpisana


Projekt „Bezpieczny MOF” planowany do realizacji na terenie Olsztyna oraz sześciu gmin z obszaru powiatu olsztyńskiego – Dywit, Barczewa, Purdy, Stawigudy, Gietrzwałdu i Jonkowa, nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Chodzi o zwiększenie efektywności działania służb zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości wczesnego ostrzegania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i reprezentujący partnerów projektu Prezydent Olsztyna 28 czerwca zawarli umowę na realizację Systemu Bezpieczeństwa Regionu Olsztyńskiego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą niemal 35 mln zł, z czego 29,7 mln zł to dofinansowanie UE (tryb pozakonkursowy, oś priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020). Pozostałe środki stanowi wkład własny uczestników projektu.

Projekt zakłada szereg inwestycji w infrastrukturę oraz wyposażenie służb:

Co powstanie w ramach projektu

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zapewnia możliwość efektywnego zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe, właściwą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na obszarze MOF, właściwą koordynację działań.

Spójny cyfrowy system łączności zwiększy efektywność działań służb i instytucji, które będą mogły na bieżąco się komunikować. Nowoczesne technologie gwarantują szybki przesył i dostęp do informacji dzięki specjalnym systemom powiadamiania.

Portal informatyczny oraz aplikacja mobilna gwarantują mieszkańcom stały dostęp do bieżących informacji, obejmujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom. Głównym zadaniem aplikacji na urządzenia mobilne będzie przekazywanie komunikatów oraz prognoz związanych głównie ze zjawiskami pogodowymi i klęskami żywiołowymi. Jednocześnie z poziomu aplikacji będzie można przekazywać informacje oraz zgłoszenia do RCB.

Spójny system bezpieczeństwa na akwenach wodnych umożliwi powiadamianie żeglarzy, mieszkańców i turystów o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe maszty (na jeziorach Ukiel, Skanda, Kortowskie). Na nich będą zamontowane stacje pogodowe, przekazujące w czasie rzeczywistym informacje do RCB. Zostanie także zmodernizowany aktualnie funkcjonujący punkt systemu sygnalizacyjnego na jeziorze Ukiel w Olsztynie.

Mobilne Centrum Kierowania (MCK) w ramach RCB umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania planuje się zakup 2 pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności, wyposażonych między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Pojazd rozpoznania umożliwi rekonesans obszaru oddziaływania zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko, zaś z poziomu pojazdu dowodzenia i łączności podejmowane będą decyzje o kierowaniu właściwych służb w określone miejsce, które zminimalizują negatywne skutki zdarzenia. Sprawne zorganizowanie sztabu dowodzenia na miejscu akcji jest trudne. MCK stanowić będzie nowoczesny, mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności.

Regionalny Magazyn Kryzysowy (RMK) zapewni najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych, co się przekłada na zmniejszenie rozmiarów szkód oraz minimalizację ich skutków. Magazyn zostanie wyposażony w sprzęt taki jak: pilarki, sorbenty, agregaty prądotwórcze, pompy, koce, kamizelki odblaskowe, kalosze, peleryny, rękawice ochronne, kaski, łomy, kilofy, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe itp.

 

Realizacja projektu „Bezpieczny MOF” w latach 2017-1019 stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań oraz osiągnięcie długofalowych korzyści, takich jak:

naglowek_bezpieczny_MOF spotka_KOL_logasy