wtorek, 11 Grudzień 2018 , imieniny obchodzą: Damazy, Waldemar
dodaj do ulubionych

Warmia Warto!
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Lądowisko w Gryźlinach
Tagi
Sonda

Co jest największym walorem Warmii?

Wydział Komunikacji i Transportu

godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 7.30 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 14.30
Dyrektor
Zbigniew Wasieczko
tel. (89) 521 05 30
komunikacja@powiat-olsztynski.pl
1. Rejestracja pojazdów
Zadania:
 1. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów (z urzędu i na wniosek właściciela), wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne – za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 2. dokonywanie rejestracji pojazdów poprzez wydawanie dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej, jeżeli jest wymagana, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 3. dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami prawa, np.: o ustanowieniu bankowego zastawu rejestrowego,
 4. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych, przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 5. wydawanie wtórników dokumentów i tablic za opłatą,
 6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
 7. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianach danych w dowodzie rejestracyjnym,
 8. prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i rejestrów powierzonych druków ścisłego zarachowania oraz rejestrów wydanych tablic rejestracyjnych,
 9. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właścicieli, w wypadkach określonych ustawą,
 10. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję po ustaniu przyczyny ich zatrzymania,
 11. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
 12. przygotowywanie skierowań właścicielom pojazdów do wyznaczonej stacji diagnostycznej, w przypadkach określonych prawem celem nabicia numerów identyfikacyjnych,
 13. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu, na wniosek ich właścicieli,
 14. przekazywanie danych o pojazdach i ich właścicielach do centralnej ewidencji pojazdów,
 15. sporządzanie raportów dziennych i meldunków miesięcznych, z wyodrębnieniem ustalonych opłat komunikacyjnych i opłaty ewidencyjnej,
 16. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zarejestrowanych zawiadomień o zmianie danych w dowodzie rejestracyjnym bądź informacji o zbyciu pojazdu,
 17. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji, przedłużanie terminu czasowej rejestracji do 14 dni.
2. Prawo jazdy
Zadania:
 1. wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem – za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 2. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy – za opłatą na okres 3 lat, na podstawie krajowego prawa jazdy,
 3. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do ich kwalifikacji oraz w innych przypadkach określonych ustawą,
 4. kierowanie osób kierujących pojazdem na badania lekarskie do uprawnionego lekarza w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy,
 5. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym bądź przywrócenia uprawnienia,
 6. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Zwrot uprawnienia po ustaniu przyczyny zatrzymania,
 7. wprowadzanie danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do centralnej ewidencji kierowców,
 8. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
 9. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym – na wniosek kierowcy za opłatą,
 10. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 11. wydawanie wtórników prawa jazdy,
 12. wydawanie profilu kandydatom na kierowców (PKK).
3. Transport drogowy
Zadania:
 1. prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów,
 2. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych, wpis instruktora / wykładowcy do ewidencji instruktorów / wykładowców, wydawanie legitymacji instruktorom / zaświadczeń wykładowcom,
 3. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i stacjami kontroli pojazdów,
 4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności – za opłatą,
 5. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób / rzeczy w drodze decyzji administracyjnej, wydawanie wypisów z zezwolenia – za opłatą (przygotowanie rozstrzygnięć),
 6. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w drodze decyzji administracyjnej, wydawanie wypisów z licencji – za opłatą (przygotowanie rozstrzygnięć),
 7. wydawanie, odmowa lub zmiana udzielonego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej po przeprowadzeniu analizy sytuacji rynkowej; stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcie zezwolenia – za opłatą (przygotowanie rozstrzygnięć)
 8. dokonywanie – co najmniej raz na 5 lat – kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia – na podstawie upoważnienia Starosty,
 9. nakładanie na przewoźników drogowych obowiązku przedstawiania w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych i warunków określonych w licencji lub zezwoleniu,
 10. współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w realizacji zadań określonych ustawą o transporcie drogowym,
 11. współdziałanie z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców
 12. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu – dwa razy w roku – informacji dotyczącej liczby i zakresu udzielonych licencji oraz zezwoleń,
 13. sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie ilości wydanych zezwoleń, licencji i zaświadczeń oraz pobranych opłat,
 14. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu drogowego osób na obszarze Powiatu Olsztyńskiego,
 15. nadzór i koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych.

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Biskupcu
ul. Armii Krajowej 1B, 11-300 Biskupiec
tel./ fax (89) 715 44 63

Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Dobrym Mieście
ul. 1-go Sierpnia 1, 11-040 Dobre Miasto
tel./fax (89) 616 33 17

godziny przyjmowania interesantów (zamiejscowe stanowiska pracy):
poniedziałek: 8:30– 15:30
wtorek – czwartek: 8:00 – 14.30
piątek: 8:00 – 14:00

image_pdfimage_print
20 / 02 / 2015

sejmtransmisje_obradpuls_powiatu

99_locek_wiadomosci_z_gmin99_emapa99_locek_strategia98_banerek-rodzinaprojekty-unijneinwestycje powiatupsd_kloceku_pracy

98_OcRSO

remontyport-mazury

 

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji